• účtovný denník
  • hlavná kniha
  • evidenciu záväzkov a pohľadávok, saldokonto
  • evidencia DPH – a spracovanie daňového priznania
  • evidenciu hmotného a nehmotného majetku
  • ročnú účtovná závierka
  • priebežné hodnotenie výsledkov
  • daňová optimalizácia
  • daňové priznanie k dani z príjmov, výkazy
  • poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva
  • spracovanie hlásení pre Intrastat