• spracovanie účtovných dokladov (prijaté / vydané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady)
  • peňažný denník
  • kniha pohľadávok a záväzkov
  • evidencia DPH, spracovanie daňového priznanie
  • evidencia hmotného a nehmotného majetku
  • ročná účtovná závierka
  • priebežné hodnotenie výsledkov
  • daňová optimalizácia
  • daňové priznanie k dani z príjmov výkazy
  • poradenstvo v oblasti jednoduchého účtovníctva
  • spracovanie cestovných výkazov