Cenník

Cenník

V našej firme nepristupujeme ku klientom ako k položke.

Aj preto je cena za naše služby vždy tvorená po osobnom stretnutí na základe obojstranne výhodnej dohody. V niektorých prípadoch sa nedá vopred stanoviť adekvátna cena za jednu účtovnú položku.

Konečná DOHODNUTÁ suma je vždy výsledkom analýzy potrieb konkrétneho klienta, prispôsobenia sa jeho potrebám a v neposlednom rade tiež optimalizácie jeho nákladov.

Preto, ak máte záujem dozvedieť sa cenu, ktorá by bola “ušitá” pre Vás, prosím kontaktujte nás.

Jednoduché účtovníctvo:

 • Položkovitá cena(cena za zápis do peň., resp. účtovného denníka)                     od 0,50 €
 • Paušál (zahŕňa všetky účtovnícke práce)                                                    min 40,-  €/ mes

Podvojné účtovníctvo:

 • Položkovitá cena(cena za zápis do peň., resp. účtovného denníka)                     od 0,80 €
 • Paušál (zahŕňa všetky účtovnícke práce)                                                    min 50,-  €/ mes

Paušálna cena zahŕňa:

 • Kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov a posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • Spracovanie dokladov podľa postupov účtovania
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia majetku
 • Vypracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta
 • Účtovné a daňové poradenstvo  

Mzdová agenda:

 • Vedenie mzdovej agendy na 1.  zamestnanca                                   20,- €/ mes
 • Vedenie mzdovej agendy na 2. až 10. zamestnanca                          10,- €/ mes
 • Vedenie mzdovej agendy na 11. až 30. zamestnanca                          8,- €/ mes
 • Ročné zúčtovanie                                                                         10,- €/ zamestnanec

Cena za jedného zamestnanca zahŕňa:

 • Zavedenie zamestnanca
 • Mzdy – zhotovenie výplatnej pásky
 • Mesačné výkazy do SP, ZP, DÚ
 • ročné hlásenie
 • prihlášky a odhlášky do poisťovní
 • mzdové poradenstvo

Daňové priznania:

 • FO A                         od          20,- €
 • FO B                         od          40,- €          
 • PO                            od        200,- €       vrátane účt.závierky a výkazov
 • DPH                                       20,- €        vrátane kontrolného výkazu (mesačne)
 • DPH                                       25,- €        vrátane kontrolného výkazu (1/4 ročne)
 • Súhrnný výkaz                        20,- €         
 • DzMV                                     30,- €       + 10,- € za každe ďalšie vozidlo

 

Ďalej ponúkame:

Konzultácie resp. poradenstvo                                                                 od 15,- €/hod.

Konzultácie resp. poradenstvo klienti                                                       0,- €/hod.

Skrátená transférová dokumentácia  pre klientov                                          od 100,- 

Cestovné príkazy na 1 osobu                                                                   10,- €/ týždeň

Kniha jázd na 1 auto                                                                                     8,- €/ týždeň                                                                                                                               

Keď Vás naša ponuka zaujala, informácie o konkrétnych cenách získate po predložení Vašej požiadavky na kontaktných miestach a pobočkách našej firmy.

Noví klienti a začínajúce firmy majú u nás zľavu.